Zaloguj się

Załóż konto

Zaloguj się

Załóż konto

|

Zaloguj się

Załóż konto

Brak produktów w koszyku.

Szkolenia ONLINE

BHP

doradztwo
ANALIZA STANU BHP pracy jest jak „systemu wczesnego ostrzegania” ponieważ umożliwia zidentyfikowanie wszystkich nieprawidłowości w przedsiębiorstwie bez konsekwencji prawnych. Na jej podstawie można usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć potencjalnych kar nakładanych przez uprawnione organy kontroli. W SAFETY STEP forma i zakres analizy ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta. Oferujemy zarówno analizy jednorazowe jak i cykliczne. 
Co obejmuje analiza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • Problematyka organizacyjno-prawna
  • Pomieszczenia pracy i higieniczno- sanitarne
  • Profilaktyczna ochrona zdrowia
  • Procesy pracy i stanowiska pracy
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Szkolenia BHP
  • Ochrona pracy kobiet i młodocianych
  • Instrukcje BHP
  • Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
  • Zalecenia dotyczące poprawy warunków pracy.                 
Stały nadzór i doradztwo BHP – w ramach wykonywania zadań służby BHP

Coraz popularniejszym i praktyczniejszym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służb BHP zewnętrznym firmom, które jak SAFETY STEP są w tym wyspecjalizowane, a zatrudnieni szkoleniowcy posiadają aktualną wiedzę i znają obowiązujące przepisy. 

Podstawę prawną działalności służb bhp stanowi Kodeks pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.)

Co SAFETY STEP proponuje w ramach świadczenia stałych usług na rzecz zakładów pracy:
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP
  • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP
  • doradztwo w zakresie aktualnych przepisów i zasad BHP
  • systematyczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków zapobiegawczych w celu ich likwidacji
  • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i/oraz podejrzeń o takie choroby
  • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
  • pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego     
  • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
  • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony osobistej
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla pracowników przedsiębiorstwa
  • udział w przeprowadzeniu badań środowiskowych
  • sporządzenie raz w roku analiz stanu BHP zawierających propozycje usprawnienia warunków pracy
OPRACOWANIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zachowań związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności w aspekcie zdrowotnym w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

KORZYŚCI PŁYNĄCE DLA PRACODAWCY Z PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZONEJ OCENY ZAGROŻENIA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY:      
  • spełnienie wymagań dotyczących przepisów prawnych
  • uświadomienie pracodawcy, jakie występują zagrożenia i czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające
  • zarządzanie poziomem ryzyka w sposób świadomy
  • uniknięcie potencjalnych kosztów i strat

W roku 1996 nastąpiła nowelizacja Kodeksu pracy, dotycząca dostosowania polskich przepisów do przepisów Unii Europejskiej. Wprowadzono m.in. obowiązek “oceny ryzyka zawodowego”, które wiąże się z wykonywaną pracą, a także obowiązek informowania o nim pracowników.

SAFETY STEP PRZEPROWADZA OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO NA ZLECENIE PRACODAWCY, KTÓRA JEST ELEMENTEM KONIECZNYM W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA.

Warto pamiętać, kiedy należy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym zakładzie pracy

Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca najpierw musi ocenić jego rozmiar na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.